​Kontakt os på mail@stabyhoun.dk

Vedtægter

Navn og hjemsted

​§ 1

Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004

Stk. 2 .

Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3 .

Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub.

Organisation

​§ 2 .

Klubben er opbygget med:

a) Urafstemning § 18.

b) Generalforsamling § 11-14.

c) Bestyrelse § 7-9.

d) Medlemmer § 5.

Klubbens formål

​§ 3 .

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Stabyhoun og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Avlsarbejde

​§ 4.

Dansk Stabyhoun Klub er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Stabyhoun.

Stk. 2.

Klubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race.

Stk. 3.

Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

Medlemskab, Indmeldelse

​§ 5.

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 2.

DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De kan på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKKs bestyrelse.

Stk. 3.

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben.

Ophør

​Stk. 4.

Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med i måneds varsel. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 5.

Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. marts skal vedkommende uden varsel slettes som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Kontingent

​§ 6 .

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

Stk. 2.

Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 1. marts for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Stk. 3.

Kontingentet giver medlemskab til hele husstanden. Hver husstand har 1 stemme på generalforsamlingen. 

Bestyrelsens sammensætning.

​§ 7 .

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2.

Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen

​§ 8.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2.

I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.

Valget på den ordinære generalforsamling kan ske ved åben afstemning, dog skal der, hvis bare et enkelt medlem kræver det, afholdes skriftlig hemmelig afstemning. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 4.

Ved indkaldelse af en suppleant kan denne indtræde i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5.

I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig ved at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde i fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens arbejde

​§ 9.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

Stk. 2.

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

stk. 3.

Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Stk. 5.

Klubben forpligtes ved underskrift af 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 6.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.

Stk. 8.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af regnskab og budget.

Stk. 9.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet.

Stk. 10.

Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.

​Stk. 11.

Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.​

Regnskab

​§ 10.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.

Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest ved udgangen af februar måned.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling​

§ 11.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. juni og helst i forbindelse med et arrangement.

Stk. 2.

Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens webside mindst 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 .

Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres på klubbens webside følgende materiale:

 1. Det reviderede regnskab
 2. Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
 3. Formandens beretning.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Godkendelse af formandens beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 6. Forelæggelse af budget til godkendelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt.

Afstemning på generalforsamling

​§ 13.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 3 samt § 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 3.

Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpel stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Ekstraordinær generalforsamling

​§ 14.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3.

Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4.

Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

Disciplinærsager.

§ 15.

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger

​§ 16.

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a) Tildelelse af misbilligelse eller advarsel.

b) Frakendelse af kennelmærke.

c) Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub.

d) Udelukkelse fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter

e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f) Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub

g) Nedlæggelse af avlsforbud på den eller de hunde, som indehaves af den pågældende person på tidspunktet for ikendelse af den endelige disciplinære foranstaltning.

Stk. 2.

Punkt a kan bringes i anvendelse af Dansk Stabyhoun Klubs bestyrelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger.

Midlertidige disciplinære foranstaltninger​

​§ 17.

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 28.

Stk. 2.

En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinæmævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

Urafstemning

§ 18.

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endelig afgøre ved skriftlig, hemmelig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2.

Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen.

Stk. 3.

Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og i af de valgte revisorer skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4.

Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Opløsning af klubben​

§ 19.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2.

Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

Ikrafttræden

§ 20.

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 04.12.2004

Stk. 2.

Lovene træder i kraft den 01.01.2005 under forudsætning af DKK’s godkendelse.

Stk 3.

Redaktionelle ændringer foranlediget af DKK skal ikke vedtages på førstkommende generalforsamling, men blot meddeles Dansk Stabyhoun Klubs medlemmer.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 04.12.2004​

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfulde hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk