​Specialklub under DKK for racen Stabyhoun

Racen stammer fra Holland. NVSW er den hollandske klub.

DKK overenskomst

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Dansk Stabyhoun Klub
§ 1

Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Dansk Stabyhoun Klub (DASK) i henhold til DKKs love.

Overenskomsten er udfærdiget i to enslydende eksemplarer og underskrevet af begge parter, som hver får et eksemplar.

Denne overenskomst er gældende fra underskrivelsesdatoen, og samtidig ophæves tidligere indgået overenskomst. Nærværende overenskomst kan opsiges af én part eller af begge parter til udgangen af et kalenderår. Opsigelse skal ske med mindst 6 måneders varsel.
Såfremt DKKs eller specialklubbens love eller vedtagelser ændres på områder, der berører nærværende overenskomst, optager parterne ufortøvet forhandlinger med henblik på tilpasning af overenskomsten.

§ 2

DKK er kun berettiget til at anerkende én specialklub for hver race. Såfremt en specialklub repræsenterer flere racer, finder udskillelse af yderligere specialkiubber eller overflytning af racer til andre specialklubber sted i henhold til DKKs loves § 7og § 8.

§ 3

Specialklubbens love, der opbygges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende “Skeletlove for specialklubber anerkendt af og samarbejdende med Dansk Kennel Klub”, forelægges DKK til godkendelse inden ikrafttræden.

§ 4

Specialklubbens bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af DKK (indmeldelse senest i måned efter tiltrædelse). DKKs formand og administrerende direktør er kontingentfri medlemmer af specialklubben, dog uden stemmeret.

De kan på klubbens generalforsamling/repræsentantskabsmøde og øvrige arrangementer lade sig repræsentere ved stedfortræder fra DKKs bestyrelse.

§ 5

Specialklubben er DKKs sagkundskab vedrørende Stabyhoun. Det er klubbens formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelse at fremme kendskabet til Stabyhoun og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

I overensstemmelse hermed vil DKK, i nødvendigt omfang, oversende sager inden for specialklubbens område til klubbens afgørelse eller udtalelse.

Specialklubben er berettiget til at fastsætte specielle regler for medlemmernes avlsarbejde. Specialklubben kan endvidere foreslå indførelse af avlsforbud eller -restriktioner, såfremt arvemæssig begrundelse herfor foreligger. Disse forbud og restriktioner træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

DKK er berettiget til på eget initiativ – efter at sagen er behandlet i DKKs sundhedsudvalg og efter forhandling med specialklubben – når overordnede sundhedspolitiske og/eller hundepolitiske forhold gør det påkrævet at udstede avlsforbud.

§ 6

DKK drager omsorg for, at FCIs gældende standarder på originalsproget til enhver tid beror på DKKs kontor.

DKK, i samarbejde med specialklubben, drager omsorg for, at standarden oversættes til dansk.
Parterne er enige om gensidigt at holde hinanden orienteret, såfremt man erfarer, at standarden ændres.

§ 7

Hvert år inden udgangen af januar indsender specialklubben til DKK oplysninger om antallet af medlemmer pr. 31. december foregående år.

Det i stk. 1 nævnte antal medlemmer lægges til grund for beregning af det antal repræsentanter, specialklubben er berettiget til på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.

§ 8

Specialklubben sender eventuelle medlemsblade til DKK og til medlemmer af DKKs bestyrelse.

§ 9

Specialklubben kan i begrænset omfang vederlagsfrit få optaget klubmeddelelser og specialartikler i DKKs medlemsblad.

Samme sted optages, ligeledes vederlagsfrit, to gange årligt specialklubbens officielle adresse.

§ 10

Medlemmer af specialklubben kan mod forevisning af gyldigt medlemskort til klubben få stambogsført hunde til reduceret pris.

§ 11

Specialklubben kan, alene eller i samarbejde med andre specialklubber, afholde udstillinger i henhold til DKKs udstillingsregler. På sådanne udstillinger kan uddeles certifikater.

Specialklubben vælger og inviterer selv dommere til egne udstillinger, jvf, dog § 13.

Snarest efter en udstillings afholdelse indsendes til DKK to eksemplarer af kataloget og præmielister, underskrevet af dommeren i henhold til gældende regler for præmieregistrering.

Ret til at udstille har alle medlemmer af specialklubben, DKK eller udenlandske special- og kennelklubber tilsluttet FCI. Klubben afgør, om også ikke-medlemmer af klubberne kan udstille. Anmeldelsesgebyrer skal følge det for DKK til enhver tid gældende gebyr for tilsvarende udstilling.

§ 12

Specialklubben kan, alene eller i samarbejde med andre specialklubber og DKKs kredse, afholde brugs- og lydighedsprøver i henhold til de af DKK godkendte regler herfor.

§ 13

Program for alle arrangementer i henhold til § 11 med oplysning om, hvilke dommere der agtes anvendt, skal senest to måneder forud forelægges DKK til godkendelse. Der kan kun anvendes dommere, der er autoriserede af DKK eller – for udlændiges vedkommende – af hjemlandets hovedorganisation. Bindende aftale med dommere må ikke træffes, inden DKKs godkendelse foreligger.

Specialklubudstillinger kan ikke afholdes i samme landsdel (se nedenstående inddeling af landet), som en international DKK-udstilling inden for 16 dage på hver side af denne, bortset fra den dag i samme weekend, hvor den pågældende race ikke udstilles på DKK-udstillingen.

Nordjylland: Nord for linien Randers-Holstebro

Midtjylland: Mellem linierne Randers-Holstebro og Frederica-Varde

Sydjylland: Syd for linien Fredericia-Varde og til grænsen

Fyn med omliggende øer

Sjælland med Lolland-Falster, Møn, Bornholm og småøer.

§ 14

Specialklubben kan, alene eller i samarbejde med andre specialklubber og DKKs kredse, efter ønske afholde skuer og stævner i henhold til de til enhver tid gældende regler herfor.

§ 15

Specialklubben indstiller til DKK sådanne personer, som klubben ønsker uddannet til udstillingsdommere i henhold til reglerne herfor.

I særlige tilfælde kan DKK uddanne og udnævne allerede autoriserede og erfarne dommere til dommere for yderligere racer. I sådanne tilfælde skal indstillingen først til høring i de respektive klubber.

§ 16

DKK indkalder i god tid specialklubbens ønsker om dommere til DKKs internationale udstillinger. Hvor det er muligt, efterkommes sådanne ønsker.

§ 17

Særlige aftaler: Ingen.

§ 18

Såfremt der opstår tvistigheder mellem DKK og specialklubben, forhandles sagen parterne imellem.

Såfremt denne forhandling ikke medfører, at sagen ordnes i mindelighed, oversendes den af DKKs bestyrelse eller specialklubben til endelig afgørelse i DKKs disciplinærnævn. Dette nævns afgørelse er bindende for såvel DKK som specialklubben. Denne bestemmelse begrænser ikke parternes mulighed for at opsige overenskomsten (jfr. § 1, 3. afsnit.).

§ 19

Specialklubben er i forhold til sine medlemmer forpligtet til at følge alle kendelser afsagt af DKKs disciplinærnævn.

Underskriverne af nærværende overenskomst er enige om, at alle handlinger, der er nødvendige for at opfylde overenskomsten, vil være tilendebragt snarest muligt og inden den 31.12. 2004.​

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem modtager du 4 blade årligt og støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhouns og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail: mail@stabyhoun.dk