Vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1

Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 

Stk. 2 . 

Klubbens hjemsted er formandens adresse. 

Stk. 3 . 

Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. 

Stk. 4 

DKK`s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk 2, i DKK´s love oprettede overenskomst.

Organisation

§ 2

Klubben er organiseret således: 

a) Generalforsamling § 11-14. 

b) Bestyrelse § 7-9. 

c) Medlemmer § 5. 

Klubbens formål

§ 3

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK´s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Stabyhoun og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. 

Avlsarbejde

§ 4. 

Dansk Stabyhoun Klub er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende Stabyhoun. Stk. 2. 

Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med klubbens race. 

Stk. 3. 

Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK , inden de iværksættes. 

Medlemskab, Indmeldelse

§ 5. 

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie. 

Stk. 2. 

DKK´s formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. 

Stk. 3. 

Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. 

Stk. 4. 

Medlemskab ophører ved udmeldelse, der kan ske med i måneds varsel. Allerede indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 

Stk. 5. 

Er kontingent ikke indbetalt senest den 1. marts skal vedkommende uden varsel slettes som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed. 

Stk. 6. 

Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/email til klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet. 

Stk. 7. 

Når klubben har registreret en e-mail adresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl. a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, og påkrav af enhver art elektronisk. 

Stk. 8. 

Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt. 

Kontingent

§ 6

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent. 

Stk. 2. 

Kontingentet betales forud for et år af gangen og opkræves senest i januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest 3 måneder før den ordinære generalforsamling for at give stemmeret. 

Stk. 3. 

Almindeligt kontingent giver 1 stemme til generalforsamlingen. Familiemedlemskab, hvor der betales nedsat kontingent for person i samme husstand, giver 2 stemmer til generalforsamlingen. Begge personer skal være 18 år og registreret som medlem i DASK. Et fremmødt medlem af husstanden kan bruge begge stemmer på generalforsamlingen.. 

Bestyrelsens sammensætning.

§ 7 . 

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK. 

Stk. 2. 

Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år. Dog kan kun en person fra samme husstand sidde i bestyrelsen. Dette gælder også suppleanter. 

Valg til bestyrelsen

§ 8. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen. 

Stk. 2. 

I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3. 

Valget på den ordinære generalforsamling kan ske ved åben afstemning, dog skal der, hvis bare et enkelt medlem kræver det, afholdes skriftlig hemmelig afstemning. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

Stk. 4. 

En suppleant der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus. 

Stk. 5. 

I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig ved at der ikke findes suppleanter, der kan indtræde i fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 6. 

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

Stk. 7. 

Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling. 

Stk. 8. 

Stemmesedler udleveres og optælles af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere. 

Stk. 9. 

Valghandlingen kan afholdes som et elektronisk valg. Bestyrelsen er ansvarlig for, at valghandlingen finder sted under iagttagelse af forsvarlige principper om indkaldelse, afstemningsfrister, gennemsigtighed og sikkerhed, herunder anonymiseret registrering af de afgivne stemmer. 

Bestyrelsens arbejde

§ 9. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted. 

Stk. 2. 

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. 

Stk. 3. 

Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen. 

Stk. 4. 

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 5. 

Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Klubben hæfter som juridisk person alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand, kasserer og/eller sekretær. 

Stk. 6. 

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt. 

Stk. 7. 

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af formand og kasserer, såfremt en af disse er fraværende, underskrives det af næstformand og formand/kasserer, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres i næstfølgende nummer af klubbens medlemsblad eller på anden måde.

Stk. 8. 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af regnskab og budget. 

Stk. 9. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende inden for arbejdsområdet. To personer fra samme husstand kan begge deltage i udvalgsarbejde. 

Stk. 10. 

Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste. 

Stk. 11. 

Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

​​​

Regnskab

§ 10. 

Klubbens regnskabsår er kalender året. 

Stk. 2. 

Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest ved udgangen af februar måned. 

Stk. 3. 

Til varetagelse af revisionsarbejdet vælges hvert år på generalforsamlingen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

§ 11.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. juni og helst i forbindelse med et arrangement. 

Stk. 2. 

Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker på foreningens hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer jf. stk. 5. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg. 

Stk. 3. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag offentliggøres på klubbens webside mindst 10 dage før generalforsamlingen. 

Stk 4. 

Senest 10 dage før generalforsamlingen offentliggøres på klubbens webside følgende materiale: 

1. Det reviderede regnskab 

2. Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning. 

3. Formandens beretning. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling. 

Stk. 5. 

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. § 8 stk. 6. 

§ 12. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af 2 stemmetællere. 

4. Godkendelse af formandens beretning. 

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed(decharge). 

6. Forelæggelse af budget til godkendelse. 

7. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent. 

8. Behandling af indkomne forslag. 

9 Valg til bestyrelsen. 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

Afstemning på generalforsamling

§ 13. 

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpel, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 3 samt § 18 og §6 stk.3. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. 

Stk. 2. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Stk. 3. 

Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK. 

Ekstraordinær generalforsamling

§ 14. 

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. 

Stk. 2 

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes elektronisk på foreningens hjemmeside samt elektronisk via e-mail til alle medlemmer, senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen. 

Stk. 3. 

Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte. 

Stk. 4. 

Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13. 

Disciplinærsager.

§ 15

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. 

Disciplinære foranstaltninger

§ 16. 

Sådanne foranstaltninger kan bestå i: 

a) Tildelelse af misbilligelse eller advarsel. 

b) Frakendelse af kennelmærke. 

c) Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub. 

d) Udelukkelse fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter 

e) Udelukkelse fra adgang til stambogsføring. 

f) Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub 

g) Nedlæggelse af avlsforbud på den eller de hunde, som indehaves af den pågældende person på tidspunktet for ikendelse af den endelige disciplinære foranstaltning. 

Stk. 2. 

Punkt a kan bringes i anvendelse af Dansk Stabyhoun Klubs bestyrelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKKs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKKs love om disciplinære foranstaltninger. 

Midlertidige disciplinære foranstaltninger

§ 17. 

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 28. 

Stk. 2. 

En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinænævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder. 

Opløsning af klubben

§ 18. 

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Stk. 2. 

Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen. 

Ikrafttræden

§ 19. 

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 02.06.2024. 

Stk 2. 

Vedtægterne træder i kraft ved datoen for godkendelse i DKK. 

Stk 3. 

Redaktionelle ændringer foranlediget af DKK skal ikke vedtages på førstkommende generalforsamling, men blot meddeles Dansk Stabyhoun Klubs medlemmer. 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 04.12.2004.

​​

Dansk Stabyhoun Klub

​Klubbens vigtigste formål er at udbrede kendskabet til Stabyhoun, en pragtfuld hollandsk jagt- og familiehund.

Rundt om racen

Ønsker du at lære mere om racen, inden du tager en beslutning?

Læs mere her

​Bliv medlem

Som medlem får du rabat på arrangementer og modtager du 4 blade årligt samt støtter klubbens arbejde.

Læs mere her

Kontakt os i dag​

Ønsker du at høre mere om Stabyhoun og klubbens arbejde.

​Send os en e-mail  -kontakt her